poniedziałek, 27 lutego 2012

Wczesne wspomaganie rozwoju.

Zalecenia:
1. Wskazane jest objęcie dziecka systematycznymi oddziaływaniami terapeutycznymi w ramach zespołu wczesnego wspomagania rozwoju.
2. Wskazane jest zindywidualizowanie oddziaływań edukacyjno - wychowawczych i dostosowanie form i metod pracy do specyfiki funkcjonowania dziecka.
3. Korzystne dla dziewczynki byłoby wydłużenie pobytu w przedszkolu.
4. Każdorazowo należy delikatnie zachęcać dziecko do udziału w różnorodnych zabawach dydaktycznych w grupie oraz współdziałania z innymi. Każdą próbę przełamania oporów należy zauważać i nagradzać.
5. W oddziaływaniach wychowawczych stanowczo i zdecydowanie reagować lub ignorować niepożądane zachowania. Uczyć samodzielności, nie wyręczać w ubieraniu, czynnościach higienicznych itp.
6. Z uwagi na zaburzone przetwarzanie bodźców wskazane objęcie terapią integracji sensorycznej.
7. W celu stymulowania wszystkich sfer dziecka, a zwłaszcza sfery emocjonalno - społecznej wskazane włączenie do zajęć prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego oraz dogoterapią.
8. Należy objąć dziecko systematyczną terapią logopedyczną w celu rozwijania umiejętności językowych i komunikacyjnych.
9. Warto podejmować próby rozszerzenia diety dziewczynki, wykorzystując formy zabawowe, tworząc historyjki do wprowadzanego pożywienia, oraz ciekawie i kolorowo podawać na talerzu. Pamiętać by nagradzać próby przełamania oporów żywieniowych.
10. Rozwijać koordynację ogólną oraz wzrokowo - ruchową poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe oraz zabawy plastyczne z wykorzystaniem kredek, farb, ciastoliny, wycinanek itp. Doskonalić motorykę małą wykorzystując sytuacje codzienne, m. in. ubieranie, mycie, jedzenie.
11. Wskazana konsultacja ortopedyczna.
12. Istnieje możliwość udziału w grupie wsparcia dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

UZASADNIENIE:

Na podstawie przeprowadzonych badań, wywiadu i obserwacji można stwierdzić, że w zakresie relacji międzyludzkich i zachowań funkcjonowanie dziecka jest nieprawidłowe, głównie w skutek nadmiernych reakcji emocjonalnych w sytuacjach odbieranych przez Oliwię jako trudne, wymagające od niej wysiłku.

Oliwia bowiem chętnie nawiązuje indywidualne relacje z dorosłymi osobami, ale pod warunkiem, że sama kieruje ich przebiegiem. Nie znosi podporządkowania się i uporczywie dąży do postawieniu na swoim. Odwrócenie jej uwagi czy jasne, stanowcze umowy na ogół pozwalają skutecznia z nią współpracować. Ponieważ środowisko rówieśnicze funkcjonuje na innych zasadach nie nawiązuje relacji z dziećmi.

W sprzyjających okolicznościach odpowiedź emocjonalna demonstrowana za pomocą mimiki, postawy ciała czy sposoby bycia jest adekwatna do wieku i poprawna. Jednak w życiu codziennym, gdy pojawiają się wymagania ma skłonności do grymaszenia lub ostentacyjnego manifestowania złości.

W zakresie samoobsługi Oliwia jest niesamodzielna. W dużej mierze z powodu otoczenia rodzinnego, które wyręcza ją w wielu codziennych czynnościach i nie egzekwuje ich wykonania. Dziewczynka domaga się pomocy przy ubieraniu.Długo piła z butelki, obecnie przez słomkę. Sama załatwia potrzeby fizjologiczne, ale korzysta z toalety tylko za namową dorosłego.

W ruchach przejawia pewną niezgrabność. Nie chce podjąć próby uczenia się jazdy na rowerze. Ma słabą koordynację ruchową.

Oliwia na krótko nawiązuje kontakt wzrokowy i używa wzroku w połączeniu z pozostałymi zmysłami, jako sposoby poznawania nowych obiektów. Pozwala jej to właciwie wykonywać zdania z zakresu percepcji wzrokowej. Właściwie dopasowuje figury do kształtów, układa obrazki z 4-6 elementów, z pomocą wyszukuje różnice i podobieństwa w obrazkach.

Reakcje słuchowe są lekko nieprawidłowe. Czasami można zauważyć nadmierną reakcję na niektóre dźwięki, które wywołują u niej lęk i wówczas zakrywa uszy. Jednak podczas jednego z badań w poradni bez oporów wykorzystywała bardzo głośne instrumenty do wspólnej zabawy, co może sugerować, że Oliwia wykorzystuje pewne zachowania towarzyszące nadwrażliwości aby wpłynąć na otoczenie.

W zakresie umiejętności właściwie porównuje i klasyfikuje przedmioty według cech oraz liczby elementów. Potrafi piętrzyć piramidę oraz układać elementy względem wielkości. Wskazuje najmniejszy, średni i największy przedmiot. Liczy kolejno do 10. Zna nazwy figur geometrycznych.

Bez oporów nawiązuje kontakt werbalny. Ma wadę wymowy, ale wypowiedzi są w pełni zrozumiałe. Wypowiada się zdaniami w sposób logiczny, spójny, poprawny gramatycznie. Nie inicjuje rozmowy, ale zawsze odpowiada na pytania i sama je zdaje, gdy jest taka potrzeba. Zasób słownictwa i wiedzy ogólnej o świecie jest wysoce zadowalający. Oliwia różnicuje pory roku, wymienia nazwy najczęściej spotykanych owoców, warzyw i zwierząt, rozpoznaje i nazywa kolory. Wie jak się nazywa, gdzie mieszka, ile ma lat, czym się zajmują jej rodzice. Potrafi nadać przedmiotą nazwy ogólne. Ma utrwaloną orientację w schemacie ciała oraz zna określenia dotyczące położenia przedmiotów. W pełni rozumie kierowane do niej komunikaty.

Obniżona jest sprawność manualno - graficzna i koordynacja wzrokowo - ruchowa, co jest m. in. powodem trudności w kreśleniu kształtów czy opanowaniu sznurowania kokardki oraz sprawnego zapinania guzików. Chwyt kredki jest nieprawidłowy, a nacisk zbyt lekki. Oliwia dość chętnie podejmuje działalność plastyczną, ale poziom prac jest niski. Przy kolorowaniu słabo utrzymuje kontury. Rysunki mało czytelne. Niewłaściwie łączy kropki.

Na czas badań dziewczynka bez oporów rozstała się z rodzicami. Podczas jednego z badań wykonała wszystkie proponowane jej zdania, innym razem pracowała wybiórczo. Niejednokrotnie próbowała przeforsować swoją wolę. Podjęto udaną próbę włożenia na krótko do ust cukierka, co początkowo napawało ją lękiem.

1 komentarz:

  1. Obserwuję i Zapraszam na konkurs !!!!
    http://kasiulekkochany.blogspot.com/2013/04/konkurs.html

    OdpowiedzUsuń